Wyniki badania potrzeb w zakresie e-Administracji w województwie

Badanie e-Administracji

Zakończyła się analiza wyników badań potrzeb w zakresie e-Administracji przeprowadzonych na terenie województwa zachodniopomorskiego przez podmiot wyłoniony w otwartym postępowaniu przetargowym - Wojewódzki Ośrodek Informatyki - Terenowy Bank Danych w Szczecinie.

Badanie obejmowało wdrożenia systemów i aplikacji udostępniających usługi informacyjne i komunikacyjne dla klientów administracji publicznej z elementami niezbędnymi do ich funkcjonowania (systemy informatyczne, sprzęt komputerowy i elementy sieci teleinformatycznej), systemów elektronicznego obiegu informacji i dokumentów oraz wdrożenia regionalnego portalu typu „wrota regionalne”.

Zakres przedmiotowy przeprowadzonego badania:

  • Analiza obecnego stanu informatyzacji urzędów gmin i powiatów oraz ich infrastruktury niezbędnej do świadczenia usług elektronicznych.
  • Analiza potrzeb mieszkańców województwa w obszarze korzystania z usług elektronicznych świadczonych przez administrację publiczną oraz niedogodności i problemów związanych z uzyskiwaniem informacji oraz komunikacją ze urzędami.
  • Benchmarking wybranych procesów (minimum 5) w jednostkach publicznych, związanych ze świadczeniem usług przez administrację (w obszarze: udzielanie informacji oraz komunikacja z klientem), strategicznych z punktu widzenia realizacji projektu.
  • Uwarunkowania realizacji projektu wynikające z dokumentów strategicznych, uwarunkowań prawnych i innych warunków oraz jego komplementarność z innymi projektami realizowanymi w ciągu ostatnich 3 lat oraz planowanymi do realizacji w ciągu najbliższych 3 lat oraz działaniami komplementarnymi na szczeblu regionalnym, lokalnym i centralnym.

Wiecej informacji:

Urzd Marszakowski Wojewdztwa Zachodniopomorskiego